صفحه اصلی -> درباره كتابخانه -> مديريت و كاركنان كتابخانه

كاركنان كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

بخش مديريت

نام و نام خانوادگی : دكتر فرزين ذكائی آشتيانی

سمت: رياست

تلفن: 66407418

پست الكترونيكی :zokaee@aut.ac.ir

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
آقاي محمد رضا ذاکری
معاون
66407418

بخش اداری
سمیه آقارضالو
مسئول دفتر
66407418-64545070
پست الكترونيكي : lib_office@aut.ac.ir
عليرضا حسينی
امين اموال
5087

سفارشات و تامين منابع اطلاعاتی
کبری علیپور
منابع لاتين - تامين مدارك
5066
زهرا آخوندی
منابع فارسی
5081
پست الكترونيكي : libacquisition@aut.ac.ir

بخش سازماندهی اطلاعات
معصومه تيموری
مسئول بخش
5075
علی ابراهیمی
منابع فارسی
5082
الهام عابدی
منابع لاتين
5076
علیرضا عبادی
نمايه پايان نامه ها
5079
پست الكترونيكي : lib_infoorganization@aut.ac.ir

بخش فناوری اطلاعات
فريده سلطانی گردفرامرزی
مسئول بخش
5062
ویدا اقدمی فر
امور نرم افزار و سرور
5061
محمد موسي طالبی پناه
كتب و پايان نامه های ديجيتال
5080
پست الكترونيكي : limaster@aut.ac.ir

بخش خدمات اطلاعاتی
صدیقه نصراللهی
مسئول بخش
5078
عیسی عسگری
ميز امانت
5073
مدینه گودرزی
ميز امانت
5077
بهزاد رحمانی
پايان نامه های چاپی - امور تسويه
5083
رقيه قادری
امور عضويت و تسويه حساب
5069
زهره خوانین زاده
امور عضويت و تسويه حساب
5067
پست الكترونيكي : libuserservice@aut.ac.ir


كتابخانه های دانشكده ای - اقماری
نام كتابخانه
نام و نام خانوادگی مسئول
تلفن
مهندسی پزشکی
علیرضا مشهدی محمدی
2360
مهندسي انرژی و فيزيك
الناز بختیاری
5208
مهندسي معدن و متالورژی
عباس گودرزی
2922
مهندسی نساجی
نرگس محمودی
2641
مهندسی هوافضا
پریچهر طیبی
3227
معارف و علوم انسانی
اكرم رمضانی
3261
بندرعباس
فاطمه شيخی
0761-6661880
گرمسار
فرشاد پروانه
0233-4241812
ماهشهر
دارابي
06152-341331

بازگشت به بالای صفحه

امروز

پيوندهاي مرتبط