صفحه اصلی -> درباره كتابخانه -> مديريت و كاركنان كتابخانه

كاركنان كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

مديريت

نام و نام خانوادگی : دكتر محمد سعیدی

سمت: رياست

تلفن: 66407418

پست الكترونيكی :-

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
محمد رضا ذاکری
معاون
66407418

اداری
سمیه آقارضالو
مسئول دفتر
66407418-64545070
پست الكترونيكي : lib_office@aut.ac.ir
عليرضا حسينی
5087
امور اطلاع رساني(لابي)
5064
امور اطلاع رساني(لابي)
5065

سفارشات و تامين منابع اطلاعاتی
کبری علیپور
منابع لاتين - تامين مدارك
5066
زهرا آخوندی
منابع فارسی
5081

سازماندهی اطلاعات
الهام عابدی
فهرستنویسی
5076
علی ابراهیمی
منابع فارسی
5082
زهرا آخوندی
منابع لاتين
5081

فناوری اطلاعات
فريده سلطانی گردفرامرزی
پایگاههای اطلاعاتی
5062
ویدا اقدمی فر
امور نرم افزار و سرور
5061
محمد موسي طالبی پناه
كتب و پايان نامه های ديجيتال
5080
عباس گودرزی
پایان نامه دیجیتال
5063
علیرضا عبادی
5079
پست الكترونيكي : limaster@aut.ac.ir

خدمات اطلاعاتی
صدیقه نصراللهی
مسئول بخش
5078
عیسی عسگری
ميز امانت
5073
مدینه گودرزی
ميز امانت
5077
بهزاد رحمانی
پايان نامه های چاپی - امور تسويه
5083
رقيه قادری
امور عضويت و تسويه حساب
5069
زهره خوانین زاده
امور عضويت و تسويه حساب
5067
علیرضا مشهدی محمدی
خدمات مراجعین
5072


كتابخانه های دانشكده ای - اقماری
نام كتابخانه
نام و نام خانوادگی مسئول
تلفن
مهندسي انرژی و فيزيك
الناز بختیاری
5208
مهندسی نساجی
نرگس محمودی
2641
مهندسی هوافضا
پریچهر طیبی
3227
معارف و علوم انسانی
اكرم رمضانی
3261
بندرعباس
یوسف زاده
07633625246
گرمسار
آمنه مرادي
0233-4241812
ماهشهر
دارابي
06152-341331

بازگشت به بالای صفحه

امروز

پيوندهاي مرتبط