صفحه اصلی -> درباره كتابخانه -> مديريت و كاركنان كتابخانه

كاركنان كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

بخش مديريت

نام و نام خانوادگی : دكتر فرزين ذكائی آشتيانی

سمت: رياست

تلفن: 66407418

پست الكترونيكی :zokaee@aut.ac.ir

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
آقاي محمد رضا ذاکری
معاون
66407418

بخش اداری
سمیه آقارضالو
مسئول دفتر
66407418-64545070
پست الكترونيكي : lib_office@aut.ac.ir
اعظم باغستانی
امورمالی
5068
عليرضا حسينی
امين اموال
5087

سفارشات و تامين منابع اطلاعاتی
کبری علیپور
منابع لاتين - تامين مدارك
5066
زهرا آخوندی
منابع فارسی
5081
پست الكترونيكي : libacquisition@aut.ac.ir

بخش سازماندهی اطلاعات
معصومه تيموری
مسئول بخش
5075
علی ابراهیمی
منابع فارسی
5082
الهام عابدی
منابع لاتين
5076
علیرضا عبادی
نمايه پايان نامه ها
5079
زهره خوانین زاده
آماده سازی منابع
5067
پست الكترونيكي : lib_infoorganization@aut.ac.ir

بخش فناوری اطلاعات
فريده سلطانی گردفرامرزی
مسئول بخش
5062
ویدا اقدمی فر
امور نرم افزار و سرور
5061
محمد موسي طالبی پناه
كتب و پايان نامه های ديجيتال
5080
پست الكترونيكي : limaster@aut.ac.ir

بخش خدمات اطلاعاتی
صدیقه نصراللهی
مسئول بخش
5078
عیسی عسگری
ميز امانت
5073
مدینه گودرزی
ميز امانت
5084
بهزاد رحمانی
پايان نامه های چاپی - امور تسويه
5083
رقيه قادری
امور عضويت و تسويه حساب
5069
كبری افشار
ميز اطلاعات
5077
پست الكترونيكي : libuserservice@aut.ac.ir

وب سايت كتابخانه
نهال عابدی
طراح و مسئول وب سايت
5064
پست الكترونيكي : nabedi@aut.ac.ir

كتابخانه های دانشكده ای - اقماری
نام كتابخانه
نام و نام خانوادگی مسئول
تلفن
مهندسی برق
فاطمه مشایخ
3383
مهندسی پزشکی
علیرضا مشهدی محمدی
2360
مهندسي انرژی و فيزيك
الناز بختیاری
5208
مهندسی دريا
الهام جهانگیری
3505
مهندسی مکانیک
نرگس محمودی
3491
مهندسي معدن و متالورژی
عباس گودرزی
2922
مهندسی نساجی
لیلی رضایی
2641
مهندسی هوافضا
پریچهر طیبی
3227
مهندسی نفت
سیمین وزیری
5157
معارف و علوم انسانی
اكرم رمضانی
3261
بندرعباس
فاطمه شيخی
0761-6661880
گرمسار
فرشاد پروانه
0233-4241812
ماهشهر
مرجان ساكی اولاد
06152-341331

بازگشت به بالای صفحه

امروز

پيوندهاي مرتبط