صفحه اصلي -> پايگاه هاي اطلاعاتي الكترونيكي->OnePetro

دسترسي به پايگاه اطلاعاتي Onepetro


مراجعين محترم

خواهشمند است از سيستماتيک دانلود پرهيز نماييد.

سيستماتيک دانلود به معناي ٬ دانلود با حجم زياد در يک بازه زماني و يا دانلود مقالات يک شماره از يک مجله مي باشد.

سيستماتيک دانلود منجر به قطع ارتباط با اين پايگاه اطلاعاتی شده و نتيجه آن عدم دريافت مقاله خواهد بود.

* ورود به پايگاه اطلاعاتي OnePetro *


كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط