صفحه اصلي -> خدمات كتابخانه -> عضويت

عضويت

عضويت خارج از دانشگاه

قابل توجه متقاضيان محترم

خواهشمند است متقاضيان خارج از دانشگاه با توجه به فايل هاي ذيل نسبت به عضويت در كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي دانشگاه صنعتي اميركبير اقدام بفرماييد.
متقاضيان محترم داخل دانشگاه نيز با در دست داشتن كارت دانشجويي و كارت شناسايي معتبر به صورت حضوری به كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير مراجعه فرمايند.

كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط