صفحه اصلي -> خدمات كتابخانه -> فرم ها

فرم ها

** کتابخانه دانشگاه ، جهت حفظ و ارتقای کمی و کیفی مجموعه منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارمندان از نمایشگاه های سالانه کتاب و در طول سال با لحاظ شرايط زير می نماید:


1. در راستای نيازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه(دانشکده، پژوهشکده) و مرتبط باشد.
2. روزآمد باشد (به استثناء منابعی که ویرایش جدید نداشته و یا دارای ارزش تاريخی هستند)
3. تکراری نباشد (به علت نياز به منابع روزآمد.، به جز در موارد استثناء کتابخانه از خرید نسخه های تکراری و ويرايش های قديمی اثر معذور است).


نکته: برای سفارش کتب علاوه بر رعایت موارد ذکرشده، این درخواست باید مورد تایید معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده و نیز ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه قرار گیرد.


لطفا لیست کتب درخواستی خود را پس از اطمینان از رعایت موارد ذکر شده، در فرم سفارش کتب وارد نموده، سپس با تایید معاون پژوهشی بوسیله اتوماسیون اداری(غیرحضوری)ارسال و یا بصورت حضوری به کتابخانه مرکزی تحویل نمایید.

امروز

پيوندهاي مرتبط