صفحه اصلي -> راهنما ها -> پرسش هاي متداول : پايان نامه ها
نحوه جستجوي پايان نامه چگونه است؟

الف- پايان نامه هاي دانشگاه

نگاه کنيد به: نحوه جستجو در پرسش هاي متداول قسمت وب و وپورتال و نيز نگاه کنيد: به راهنماي جستجوي مصور

*براي مطالعه (طبق ضوابط) پايان نامه هاي دانشگاه، شماره پايان نامه يادداشت شود.

* با توجه به رشته به کتابخانه دانشکده و يا کتابخانه مرکزي مراجعه شود.

ب- پايان نامه خارجي

*پايان نامه هاي خارجي از پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته امکان پذير است. نگاه کنيد به: سوال 1 پرسش هاي متداول قسمت وب و پورتال

بازگشت به پرسش ها


براي استفاده از پايان نامه ها ي دانشگاه به کدام بخش بايد مراجعه کنم؟

  • دانشکده هايي که داراي کتابخانه هستند: براي مطالعه به کتابخانه دانشکده مراجعه نمايند.
  • دانشکده هايي که فاقد کتابخانه هستند: براي مطالعه به کتابخانه مرکزي مراجعه نمايند.

*کتابخانه دانشکده هاي شيمي٬ پليمر٬ رياضي٬ کامپيوتر٬ و صنايع فاقد کتابخانه دانشکده اي هستند. به جز دانشکده عمران که امکان سرويس دهي پايان نامه هاي خود را براي مراجعان فراهم نموده است.

*طبق ضوابط و مقررات کتابخانه امکان استفاده از پايان نامه ها براي مراجعان و کاربران کتابخانه فراهم مي باشد.

بازگشت به پرسش ها


نحوه دسترسي به پايان نامه هاي Online (پيوسته) چگونه است؟

دسترسي به پايان نامه هاي دانشگاه به شکل Online (پيوسته) صرفا به صورت محلي (Local) در کتابخانه مرکزي فراهم مي باشد. نگاه کنيد به سوال 1 پرسش هاي متداول قسمت وب و پورتال

و نيز نگاه کنيد به پايگاه اطلاعاتي پايان نامه هاي خارجي (كليك كنيد)

بازگشت به پرسش ها

پايان نامه هاي کشور را در کجا مي توانم جستجو نمايم؟

نگاه كنيد به آدرس: www.irandoc.ac.ir

*براي جستجوي ساير پايان نامه هاي کشور به وب سايت هاي دانشگاه ها مراجعه نماييد.

بازگشت به پرسش ها

دستورالعمل تهيه پايان نامه چيست؟

دستورالعمل تهيه پايان نامه را از اين لينك دريافت نماييد ( كليك كنيد)

بازگشت به پرسش ها

امروز

پيوندهاي مرتبط