صفحه اصلي -> راهنما ها -> پرسش هاي متداول : عضويت
نحوه عضويت در کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي اقماري چگونه است؟

1.1. اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه:

 • تکميل "فرم درخواست عضويت هيات علمي" در دو نسخه که به تأييد كارگزيني اساتيد رسيده باشد.
 • ارائه يک نسخه از فرم تکميل شده به همراه يك قطعه عكس پرسنلي 4*3
 • تکميل فرم عضويت الكترونيكي( انتخاب گزينه درخواست عضويت)
 • مراجعه به کتابخانه مرکزي، واحد عضويت

1.2. كارمندان/کارکنان دانشگاه :

 • تكميل "فرم درخواست عضويت كاركنان" در دو نسخه كه به تأييد كارگزيني كاركنان رسيده باشد.
 • ارائه يک نسخه از فرم تکميل شده به همراه يك قطعه عكس پرسنلي 4*3
 • تکميل فرم عضويت الكترونيكي( انتخاب گزينه درخواست عضويت)
 • مراجعه به کتابخانه مرکزي، واحد عضويت

1.3. دانشجويان دانشگاه :

 • تکميل فرم عضويت الكترونيكي( انتخاب گزينه درخواست عضويت)
 • * چنانچه با پيغام تکراري بودن مشخصات مواجه شديد٬ به کتابدار مراجعه نماييد.

 • ارائه كارت دانشجويي/ گواهي اداره آموزش مبني بر ثبت نام دانشجو
 • بارگذاري فايل اسكن شده عكس پرسنلي با مشخصات خواسته شده*
 • جهت نهايي نمودن فرآيند ثبت نام و عضويت در کتابخانه دانشجويان متقاضي به کتابخانه دانشکده خود مراجعه نمايند.*
 • * دانشكده هايي كه فاقد كتابخانه هستند: به کتابخانه مرکزي، واحد عضويت مراجعه نمايند. (پليمر، مهندسي شيمي، رياضي،کامپيوتر، صنايع و عمران)

1.4. دانشجويان مهمان:

 • ارائه گواهي /برگه انتخاب واحد تاييد شده از آموزش دانشگاه مبني بر پذيرش دانشجو به عنوان مهمان
 • ارائه كارت دانشجويي
 • تکميل فرم عضويت الكترونيكي( انتخاب گزينه درخواست عضويت)
 • بارگذاري فايل اسكن شده عكس پرسنلي با مشخصات خواسته شده*
 • مراجعه به كتابخانه دانشکده جهت تكميل فرايند عضويت
 • *پس از پايان هر ترم٬ عضويت دانشجوي مهمان ملغي مي گردد. در صورت ثبت نام مجدد در دانشگاه، جهت تمديد عضويت در کتابخانه بايستي اقدام نمايد.

  * دانشكده‌هايي كه فاقد كتابخانه هستند: به کتابخانه مرکزي، واحد عضويت مراجعه نمايند. (پليمر، مهندسي شيمي، رياضي،کامپيوتر، صنايع و عمران)

1.5. جامعه فارغ التحصيلان:

  پس از عضويت در "جامعه فارغ التحصيلان" دانشگاه و دريافت کارت عضويت مراحل زير را اجرا نماييد.

 • تکميل فرم عضويت الكترونيكي( انتخاب گزينه درخواست عضويت)
 • مراجعه به کتابخانه مرکزي، واحد عضويت
 • ارائه کارت عضويت جامعه فارغ التحصيلان
 • ارائه فايل اسكن شده يا يك قطعه عكس پرسنلي 4*3 با مشخصات خواسته شده *
 • * (چنانچه با تکراري بودن مشخصات مواجه شديد٬ به واحد عضويت کتابخانه مرکزي مراجعه نماييد.)

1.6. ساير مراجعين:

* براي مشاهده فرم هاي مخصوص عضويت نگاه کنيد به: فرم ها

* جهت اطلاع از آيين نامه و قوانين كتابخانه نگاه کنيد به: آئين نامه ها

* تصويراسکن شده براي بارگذاري و الصاق به فرم الکترونيکي مي بايست4*3 و 300dpi باشد

بازگشت به پرسش ها


آيا امکان عضويت از طريق اينترنت وجود دارد؟

تکميل فرم عضويت الكترونيكي( انتخاب گزينه درخواست عضويت) از طريق اينترنت امکان پذير است. تحويل مدارک جهت عضويت و تاييد نهايي به شکل حضوري صورت مي پذيرد.

بازگشت به پرسش ها


امروز

پيوندهاي مرتبط