صفحه اصلي -> راهنما ها -> پرسش هاي متداول : تسويه حساب و فارغ التحصيلي
دستورالعمل مربوط به تدوين پايان نامه چيست؟

راهنماي آن در وب سايت کتابخانه قسمت راهنماها بارگذاري شده است: جهت دريافت راهنما کليک نماييد.

بازگشت به پرسش ها


دستورالعمل مربوط به تسويه حساب با کتابخانه چگونه است؟

راهنماي آن در وب سايت کتابخانه قسمت راهنماها بارگذاري شده است: جهت مشاهده کليک نماييد.

بازگشت به پرسش ها


براي تسويه حساب از کتابخانه مرکزي و دانشکده چه مراحلي را بايد اجرا نمايم؟

  • تهيه نسخه چاپي و الکترونيکي از پايان نامه طبق دستورالعمل
  • پرداخت هر گونه بدهي
  • وارد نمودن مشخصات پايان نامه به نرم افزار در فايل تدوين٬ طبق راهنما
  • ارائه نسخه چاپي پايان نامه به کتابخانه دانشکده و ارائه ديسک نوري به کتابخانه مرکزي بخش خدمات مراجعين.

*در صورتي که دانشکده اي فاقد کتابخانه باشد جهت تحويل نسخه چاپي و ديسک نوري به کتابخانه مرکزي، سالن پايان نامه ها مراجعه نماييد.

1-3 - کليه اعضاي کتابخانه موظف هستند به هنگام فارغ‌التحصيلي، انتقال دائم به ساير دانشگاه ها، و يا انصراف از تحصيل با كتابخانه دانشكده‌ها، كتابخانه مركزي و گروه معارف٬ تسويه حساب نمايند .

2-3- كليه اعضاي كادر هيأت علمي (اعم از رسمي، پيماني، ...) موظف هستند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، قبل از تسويه حساب نهايي، كليه كتب امانتي خود را به كتابخانه مركزي و دانشكده‌ها مسترد نمايند.

3-3- ارائه تسويه حساب از ساير كتابخانه‌هاي خارج از دانشگاه كه دانشجو طي دوران تحصيل در دانشگاه٬ از کتابخانه مرکزي٬ معرفي‌نامه دريافت نموده است.

4-3- اعضاء طرح غدير٬ مي بايست نسبت به تکميل فرم تسويه حساب از طريق سامانه غدير http://ghadir.irandoc.ac.irاقدام نمايند.

5-3 -تحويل کارت هاي طرح غدير به کتابخانه

* دانشجو موظف است، در صورت مفقود شدن كارت‌ها، يك‌ماه قبل از تسويه‌ حساب ، كتابخانه مركزي را در جريان قرار دهد.

بازگشت به پرسش ها

امروز

پيوندهاي مرتبط