صفحه اصلي -> راهنما ها -> پرسش هاي متداول : کتاب هاي الکترونيکي
نحوه جستجوي کتاب الکترونيکي چگونه است؟

نگاه کنيد به: نحوه جستجو در قسمت وب و پورتال و نيز نگاه کنيد: به راهنماي جستجوي مصور

بازگشت به پرسش ها


انواع کتابهاي الکترونيکي موجود در کتابخانه و شيوه دستيابي به آن چگونه است؟

الف- کتاب هايي که به صورت پيوسته( Online) دردسترس است

نگاه کنيد به: سوال 1 در قسمت وب و پورتال و نيز نگاه کنيد به: كتاب ها و مراجع علمي الکترونيکي در وب سايت کتابخانه

ب- کتابهاي الکترونيکي که کتابخانه از طريق خريد و يا اهدا مهيا نموده است:

پس از ورود به پورتال کتابخانه با شناسه و رمز عبور خود٬ مراحل زير را اجرا نماييد.

  • جستجوي کتاب مورد نظر
  • کليک بر لينک نسخه ديجيتال و نگاه کنيد: راهنماي جستجوي مصور
  • کليک بر گزينه نمايش:

    1- تورق کتاب با انتخاب صفحه مورد نظر

    2- كليک بر علامت ديسکت در بالاي صفحه براي دانلود صفحات مورد نياز

* بر اساس حق کپي رايت و قوانين کتابخانه٬ براي دانلود، محدوديت هايي تعريف شده است. از ساير امکانات بانک اطلاعاتي٬ استفاده نماييد.

بازگشت به پرسش ها


امروز

پيوندهاي مرتبط