صفحه اصلي ->Ebrary

دسترسي به پايگاه اطلاعاتي Ebrary


مراجعين محترم

به منظور بهره برداري بهينه از پايگاه اطلاعاتي EBRARY علاقه مندان می توانند نسبت به عضويت (Register) از طريق لينک زير اقدام نمايند.

https://site.ebrary.com/lib/amirkabir/newAccount.action

*دسترسي به راهنماي استفاده از پايگاه EBRARY در وب سايت کتابخانه بخش راهنماي پايگاه هاي اطلاعاتي به آدرس اينترنتي http://library.aut.ac.ir/DBGuide.html مهيا شده است.

راهنماي پايگاه اطلاعاتي Ebrary

Book Display Widgets for Ebrary

LibraryThing for Libraries* ورود به پايگاه اطلاعاتي Ebrary *


كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

امروز

پيوندهاي مرتبط