صفحه اصلي -> تماس با ما

اطلاعات تماس با ماآدرس: تهران - خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیر کبیر، كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير
تلفن: 66407418 , 64545070
دورنگار: 64542349
صندوق پستي: 158754413
كدپستي: 1591634311
پست الكترونيكي: lib_office@aut.ac.ir

مراجعين محترم مي توانند نظرات و پيشنهادات خود را به پست الكترونيكيlib_office@aut.ac.ir ارسال فرمايند.

اطلاعات تماس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
نام و نام خانوادگی
بخش
تلفن
خانم رقیه قادری
امورعضویت و تسویه حساب
64545069
خانم زهره خوانین زاده
امور عضویت و تسویه حساب
64545067
آقای بهزاد رحمانی
خدمات پایان نامه چاپی
64545083
خانم فریده سلطانی
امور پایگاههای اطلاعاتی، منابع علمی و اعتبارسنجی مقالات
64545062
آقای محمد موسی طالبی پناه
منابع الکترونیکی (پایان نامه هاو کتاب)
64545080
آقای عباس گودرزی
خدمات پایان نامه دیجیتال
64545063
خانم صدیقه نصراللهی
امور مراجعین و میز امانت
64545078
آقای عیسی عسکری
میز امانت ،دریافت هزینه دیرکرد
64545073
خانم مدینه گودرزی
میز امانت،دریافت هزینه دیرکرد
64545077

بازگشت به بالای صفحه

امروز

پيوندهاي مرتبط