صفحه اصلي -> تماس با ما

اطلاعات تماس با ما
آدرس: تهران - خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیر کبیر، كتابخانه مركزی و مركز اسناد علمی دانشگاه صنعتی اميركبير
تلفن: 66407418 , 64545070
دورنگار: 64542349
صندوق پستي: 158754413
كدپستي: 1591634311
پست الكترونيكي: lib_office@aut.ac.ir

مراجعين محترم مي توانند نظرات و پيشنهادات خود را به پست الكترونيكيlib_office@aut.ac.ir ارسال فرمايند.

امروز

پيوندهاي مرتبط