قوانین و نحوه سفارش منبع

 کتابخانه دانشگاه ، جهت حفظ و ارتقای کمی و کیفی مجموعه منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارمندان از نمایشگاه های سالانه کتاب و در طول سال با لحاظ شرایط زیر می نماید:

۱. در راستای نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه(دانشکده، پژوهشکده) و مرتبط باشد.
۲. روزآمد باشد (به استثناء منابعی که ویرایش جدید نداشته و یا دارای ارزش تاریخی هستند)
۳. تکراری نباشد (به علت نیاز به منابع روزآمد.، به جز در موارد استثناء کتابخانه از خرید نسخه های تکراری و ویرایش های قدیمی اثر معذور است).

لطفا لیست کتب درخواستی خود را پس از اطمینان از رعایت موارد ذکر شده، در فرم سفارش کتب وارد نمایید.

سفارش مدرک